Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: Margret Becx , ingeschreven in het
  handelsregister onder nummer: 17247445 , die deze algemene voorwaarden
  gebruikt voor het aanbieden van diensten.
 2. Opdrachtgever: de persoon of instantie, die aan de opdrachtnemer opdracht
  verleent tot het verrichten van diensten.
 3. Cliënt: degene die gebruikt maakt van een van de diensten die de
  opdrachtnemer aanbiedt.
 4. De opdrachtgever en de cliënt kunnen, maar behoeven niet, dezelfde zijn.
 5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden
  van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de opdrachtnemer.
 6. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien
  deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 7. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt
  door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door de
  opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 8. Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze algemene voorwaarden kunnen
  geen rechten worden ontleend.

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen

 1. Offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die door de
  opdrachtgever is verstrekt.
 2. Alle offertes en aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in
  het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 3. Offertes zijn geldig tot aan de op de offerte vermelde datum. Na deze datum
  kunnen aan de onderliggende offerte geen rechten worden ontleend.
 4. Tenzij in een offerte anders is aangegeven, zijn de geoffreerde prijzen voor
  bedrijven exclusief BTW en voor particuliere opdrachtgevers inclusief BTW.
 5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. De opdrachtnemer kan niet aan een offerte worden gehouden indien de
  opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel) van de offerte
  een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 – Totstandkoming en nakoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen door de opdrachtnemer en een opdrachtgever komt
  tot stand door aanbod en aanvaarding.
 2. Een opdracht wordt verleend door het ondertekend retourneren van een door
  de opdrachtnemer uitgebrachte offerte, dan wel door akkoord geven op een
  digitaal door opdrachtnemer gestuurde offerte.
 3. De overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen
  overeenkomstig de door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte, zodra met de
  feitelijke dienstverlening door de opdrachtnemer een aanvang is gemaakt.
 4. De met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst leidt voor de opdrachtnemer
  tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting.
 5. De opdrachtnemer is gehouden om de door haar te verrichten werkzaamheden
  naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van
  goed vakmanschap.
 6. De opdrachtnemer verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met
  behulp van door haar ingeschakelde derden.
 7. Indien er sprake is van overmacht, waardoor nakoming van de overeenkomst
  redelijkerwijs niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd, zal de
  uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, om op een later tijdstip
  alsnog nagekomen te worden, dan wel de overeenkomst worden beëindigd,
  alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 4 – Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is verplicht om alle persoonsgegevens aan te leveren die door
  de opdrachtnemer worden gevraagd. De opdrachtnemer zal alleen om gegevens
  vragen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien zich na
  het tot stand komen van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de
  opgegeven gegevens van de opdrachtgever, dan dient dit aan de opdrachtnemer
  doorgegeven te worden.
 2. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet
  hebben ontvangen van informatie door de opdrachtgever vanwege onjuiste
  (adres)gegevens.

Artikel 5 – Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn, op
  een door de opdrachtnemer aan te geven wijze, tenzij anders is
  overeengekomen. Indien geen termijn is overeengekomen, dient betaling te
  geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van de
  factuur, dan is hij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De
  opdrachtgever is dan wettelijke rente aan de opdrachtnemer verschuldigd. In
  dat geval kan de opdrachtnemer besluiten om de dienstverlening aan de
  opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomst met onmiddellijke
  ingang te beëindigen. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever van haar
  eventuele voornemen tot opschorting van de dienstverlening dan wel
  beëindiging van de overeenkomst, schriftelijk in kennis stellen.
 3. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van
  de opdrachtgever niet op.
 4. Alle met de incasso gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten komen voor
  rekening van de opdrachtgever.
 5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever degene die
  gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening
  van de opdrachtnemer.

Artikel 6 – Annulering/beëindiging van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een coachsessie,
coachtraject, workshop of training te annuleren of deelname van een
opdrachtgever of cliënt te weigeren, dan wel de door de opdrachtgever
aangewezen opdracht te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht
heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer
betaalde bedrag.

 1. Annulering door de opdrachtgever kan tot 6 weken voor aanvang van een
  coachtraject, workshop of training kosteloos geschieden. Bij niet annulering is
  de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van het coachtraject, de
  coachsessie, workshop of training te voldoen.
 2. Ingeval de opdrachtgever dan wel de cliënt, na aanvang van het coachtraject of
  training de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet
  deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij
  de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van
  opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
 3. Een individuele coachsessie kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden
  afgezegd c.q. verplaatst. Opdrachtnemer streeft ernaar afspraken altijd door
  te laten gaan c.q. te verplaatsen naar een ander tijdstip. Bij afzegging binnen
  24 uur is opdrachtnemer gerechtigd de eerder overeengekomen prijs in
  rekening te brengen.
 4. De opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang
  en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen, indien de opdrachtgever
  tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de
  overeenkomst, waaronder begrepen de in deze voorwaarden vastgelegde
  verplichtingen, tenzij de opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn
  aangemaand, zijn verplichtingen binnen 14 dagen na verzending van deze
  aanmaning alsnog nakomt.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid en risico

 1. De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de
  opdrachtgever ontstaan als gevolg van een aan opdrachtnemer toerekenbare
  tekortkoming of onrechtmatige daad.
 2. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is
  de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de totale vergoeding
  van een verstrekte opdracht.
 3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet
  indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer
  of haar ondergeschikten.
 4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door de
  opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht,
  waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn
  beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de
  opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het
  eigen risico dat de opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.

Artikel 8: Overmacht

De opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de
opdrachtgever, indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. De
opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht duurt, de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan
twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Werkzaamheden die door de opdrachtnemer zijn verricht voor het intreden van de overmacht, mogen aan de opdrachtgever gefactureerd worden.

Artikel 9 Intellectueel eigendom en gebruikersrecht

Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven
berusten bij de opdrachtnemer. Alle door de opdrachtnemer geproduceerde
stukken en/of verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, berekeningen enz.,
zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de opdrachtgever en mogen niet zonder
voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer worden verveelvoudigd,
openbaar gemaakt, of door anderen dan opdrachtnemer ten uitvoer worden
gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij uit de aard van de
verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 10 – klachtenregeling

Eventuele klachten over door de opdrachtnemer geleverde diensten dienen binnen
8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan de opdrachtnemer
kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever geacht
akkoord te gaan met de geleverde dienstverlening. Het indienen van een klacht
ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 11 – slotbepaling

 1. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of mocht worden
  vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
  volledig van toepassing. Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde
  bepaling, zullen de opdrachtnemer en de opdrachtgever in overleg een nieuwe
  bepaling overeenkomen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking
  van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 2. Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is het
  Nederlands recht van toepassing.
 3. Deze voorwaarden blijven van kracht indien de opdrachtnemer van naam,
  rechtsvorm of eigenaar verandert.

Privacyreglement

Om de opdracht zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, houdt de opdrachtnemer
een registratie bij van persoonlijke en administratieve gegevens. Om
opdrachtgevers en cliënten te garanderen dat hun privacy wordt beschermd en er
zorgvuldig met hun gegevens wordt omgegaan, hanteert de opdrachtnemer een
privacyreglement.

Artikel 1 – Persoonsgegevens

 1. De door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verstrekte persoonsgegevens,
  zijn persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens
  (Wbp). De opdrachtnemer is er verantwoordelijk voor dat deze
  persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en
  zorgvuldige wijze worden verwerkt.
 2. De door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens zijn uitsluitend voor het doel bestemd waarvoor ze zijn overgedragen en afgegeven. Het gaat hierbij om gegevens waarmee de opdrachtnemer de opdracht kan uitvoeren, gegevens
  waarmee opdrachtnemer de financiële administratie kan voeren en gegevens
  waarmee de opdrachtnemer contact kan leggen met de opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om
  verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens.

Artikel 2 – Geheimhouding

 1. De opdrachtnemer behandelt alle informatie over individuele cliënten
  vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden
  bekend wordt. Uitsluitend in noodgevallen waarbij het leven van de cliënt zelf
  of van anderen in gevaar is of dreigt te raken, kan hiervan worden afgeweken.
 2. De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsverplichting
  ook wordt nageleefd door eventueel bij de uitvoering van haar werkzaamheden
  ingeschakelde derden.

Artikel 3 – Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht, tenzij anders met de cliënt is afgesproken.

 

>